Mosty protektorátní dálnice

 Nedokončení mosty protektorátní dálnice

Mělo by se spíše říkat „Nedokončené mosty Baťovy dálnice“. První projekt dálnice vznikal ve dvacátých letech dvacátého století a jde o český „prvorepublikový“ projekt. Ovšem i tehdy se potýkal s nejrůznějšími problémy. Roku 1937 zlínský podnikatel Jan Antonín Baťa předkládá ambiciózní projekt rozvoje státu, jehož součástí je i řešení silniční dopravy s následným propojením do celoevropské sítě. Navrhuje magistrálu, která by začínala na československo-německé hranici u Chebu, poté by jižně od Prahy pokračovala k Brnu, odtud přes Zlín a následně údolím Váhu do oblasti východního Slovenska a končila by až u hranice s Rumunskem.
Německá okupace paradoxně nepřinesla zánik realizace. Naopak, v terénu byla zahájena skutečná výstavba dálnice. Proto často bývá označována pojmem „protektorátní dálnice“. A pozůstatky těchto zahájených staveb stojí dodnes…
Stavba mostů dnes ve vodní nádrži Švihov byla započata v roce 1939, ale roku 1950 byla výstavba dálnic komunistickým režimem zastavena. V letech 1965 – 75 probíhala výstavba vodní nádrže Švihov a oba mosty byly zatopeny téměř po úroveň mostovky. Dálnice D1 dnes vede jen kousek odtud.

Incomplete bridges of the protectorate highway

It should rather be called „Unfinished Baťa´s Highway“. The first motorway project originated in the twenties of the twentieth century and is a Czech „first republic“ project. Even then, he faced various problems. In 1937 Zlin entrepreneur Jan Antonín Baťa presented an ambitious state development project, which included also the solution of road transport with subsequent connection to the pan-European network. It proposes a magistral that would start at the Czechoslovak-German border at Cheb, then south of Prague to Brno, from there through Zlín and then to the valley of Váh into the region of eastern Slovakia and end at the border with Romania.
The German occupation paradoxically did not bring about the end of the realization. On the contrary, a real construction of the motorway was started in the field. This is why it is often referred to as the „Protectorate Motorway“. And the remnants of these commenced constructions stand still …
Construction of bridges was started at 1939 but at 1950 was by communist regime the construction of highway stopped. In the years 1965-1975 was carried construction of a water reservoir Svihov and both bridges were flooded almost to the level of the deck.

SILOTO RUINEX GALLERY: Nedokončené mosty / Unfinished Highway Bridges

Mosty u vodní nádrže Švihov, Bernartice, okres Benešov, Středočeský kraj
GPS: 49°41’57.300″N, 15°6’6.210″E